Dalam tahqiq beliau terhadap kitab al-Qaul al-Hatsits `ala `Aqidati Ahlil-Hadits karya Syaikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah (yang merupakan sebuah kitab tipis yang menjelaskan tulisan Abul-Hasan al-Asy`ari rahimahullah tentang akidah ahlus-sunnah wal-jama`ah), Hasan ibn Muhammad ibn Manshur Daghriri hafizhahullah telah menjelaskan lengkap dengan bukti-buktinya secara ilmiah bahwa Abul-Hasan al-Asy`ari bertaubat atas akidahnya yang bathil yang menta’wil Sifat Allah menuju akidah ahlus-sunnah wal-jama`ah yang lurus, yaitu tanpa ta’wil terhadap Sifat Allah. Berikut kami nukilkan pembahasan beliau tersebut.

“al-Hafizh, ahli tarikhnya asy-Syam, Abul-Qasim `Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah ibn `Asakir ad-Dimasyqi (w. 571 H) berkata dalam kitab beliau at-Tabyin (yaitu, Tabyinu Kadzibil-Muftari fima Nusiba ilal-Imam Abil-Hasan al-Asy`ari / Penjelasan atas Kedustaan Para Pendusta tentang Apa yang Dinisbatkan kepada al-Imam Abul-Hasan al-Asy`ari),

‘Abu Bakr Isma`il ibn Abi Muhammad ibn Is-haq al-Azdi al-Qairawani yang terkenal dengan nama Ibn `Azrah berkata,

‘Sungguh Abul-Hasan al-Asy`ari pada awalnya adalah seorang Mu`tazilah, dan beliau memiliki akidah Mu`tazilah selama 40 tahun. Beliau dahulu adalah imam bagi mereka. Kemudian beliau menjauhi manusia dengan berdiam diri di rumahnya selama 15 hari. Lalu beliau keluar rumah dan menuju Masjid Jami` di Bashrah. Beliau naik mimbar setelah shalat Jum’at, dan berkata,

‘Wahai sekalian manusia, aku menjauhi kalian selama beberapa waktu ini karena aku menelaah lalu aku merasa dalil-dalilnya saling kontra satu sama lain. Tetapi akhirnya aku berhasil mendapatkan yang haq di atas yang bathil, dan tidaklah yang bathil di atas yang haq. Maka aku meminta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta`ala. Maka Dia memberikanku petunjuk kepada apa yang aku tulis dalam kitab-kitabku ini. Maka aku berlepas diri dari semua akidah yang pernah aku yakini, sebagaimana aku berlepas dari pakaianku ini.’

Kemudian beliau melepas pakaiannya lalu melemparnya, dan beliau memberikan beberapa kitab kepada orang-orang. Di antaranya adalah kitab al-Luma` (yaitu, kitab al-Luma` fir-Radd `ala Ahliz-Zaigh wal-Bida` / Kilatan-Kilatan Cahaya tentang Bantahan terhadap Para Pemeluk Kesesatan dan Kebid`ahan, yang beliau tulis setelah beliau bertaubat dari akidah Mu`tazilah. Maka beliau membantah akidah Mu`tazilah dalam kitab ini dan membongkar akidah mereka dan perkataan mereka) dan beberapa kitab beliau lainnya yang insyaAllah akan disebutkan sebentar lagi.’ (Tabyinu Kadzibil-Muftari, hlm. 39)”

(Lihat kitab al-Qaul al-Hatsits, tahqiq Hasan ibn Muhammad ibn Manshur Daghriri, hlm. 11.)

“Abul-Fida‘ Isma`il ibn `Amr ibn Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi asy-Syafi`i rahimahullah (w. 774 H) berkata dalam kitab beliau al-Bidayah wan-Nihayah,

‘Sungguh al-Asy`ari pada awalnya adalah seorang Mu`tazilah. Kemudian beliau taubat dari akidah tersebut di Bashrah di atas mimbar. Kemudian beliau membongkar akidah Mu`tazilah dan kejelekan mereka.’

Kemudian Ibn Katsir rahimahullah berkata,

‘Para ulama’ telah menyebutkan bahwa Abul-Hasan al-Asy`ari mengalami tiga fase selama hidupnya:

Pertama: Fase ketika beliau berakidah Mu`tazilah, yang beliau telah ruju` darinya tanpa diragukan sama sekali.

Kedua: Fase di mana beliau menetapkan Sifat Allah yang jumlahnya tujuh, yaitu hayah (hidup), `ilm (ilmu), qudrah (kekuatan), iradah (kehendak), sam` (pendengaran), bashar (penglihatan), dan kalam (perkataan), dan beliau menta’wil Sifat Allah lainnya seperti wajh (wajah), yadain (dua tangan), qadam (kaki), saq (betis), dan lainnya.

Ketiga: Fase di mana beliau menetapkan semua Sifat Allah tanpa takyif (yakni, tanpa menanyakan bagaimananya -penj.) dan tanpa tasybih (yakni, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya -penj.), sesuai dengan akidahnya para salaf (generasi terdahulu). Dan ini adalah akidah beliau dalam kitab al-Ibanah yang beliau tulis di periode akhir hidupnya ini.’ (al-Bidayah wan-Nihayah, jilid 11, hlm. 187)”

(Lihat kitab al-Qaul al-Hatsits, tahqiq Hasan ibn Muhammad ibn Manshur Daghriri, hlm. 14.)

“Syamsud-Din Muhammad ibn Ahmad ibn `Utsman ad-Dimasyqi asy-Syafi`i yang terkenal dengan nama adz-Dzahabi (w. 748 H) berkata dalam kitab beliau al-`Uluw lil-`Aliyyil-Ghaffar,

‘Awalnya Abul-Hasan al-Asy`ari adalah seorang Mu’tazilah, yang mendukung Abu `Ali al-Jubbai (ulama’nya Mu`tazilah -penj.). Kemudian beliau (Abul-Hasan -penj.) berlepas diri darinya dan membantahnya (yakni, Abu `Ali -penj.). Maka jadilah Abul-Hasan menjadi seorang pembela Sunnah dan akidahnya sesuai dengan para imam ahli hadits. Seandainya para sahabat kami (yakni, ulama’ madzhab Syafi`iyyah -penj.) dari kalangan mutakallimin (ahli kalam) berhenti dan mencukupkan diri pada tulisan-tulisan Abul-Hasan, maka sungguh itu adalah kebaikan bagi mereka. Tetapi mereka malah berbicara seperti pembicaraannya para ahli filsafat, dan menempuh jalan di bawah naungan ilmu manthiq, fala quwwata illa billah!’ (al-`Uluw lil-`Aliyyil-Ghaffar, hlm. 222)”

(Lihat kitab al-Qaul al-Hatsits, tahqiq Hasan ibn Muhammad ibn Manshur Daghriri, hlm. 14.)

Andy Latief